Standard A-Type

Its non-weird shape emits non-weird light.

Wattage Equivalent:

40 Watt Replacement

40 Watt Replacement
Soft White

40 Watt Replacement
Daylight

40 Watt Replacement
Soft White - Classic

40 Watt Replacement
Daylight - Classic

40 Watt Replacement
Soft White - TW Series

60 Watt Replacement

60 Watt Replacement
Soft White

60 Watt Replacement
Daylight

60 Watt Replacement
Soft White - Classic

60 Watt Replacement
Daylight - Classic

60 Watt Replacement
Soft White - TW Series

60 Watt Replacement Connected
Soft White

60 Watt Replacement Connected
Daylight

75 Watt Replacement

75 Watt Replacement
Soft White

75 Watt Replacement
Daylight

100 Watt Replacement

100 Watt Replacement
Soft White

100 Watt Replacement
Daylight

30/60/100 Watt Replacement

30/60/100 Watt Replacement
Soft White 3-Way